Privacyverklaring basispoort

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de Stichting Basispoort.

Waarom deze gebruikersovereenkomst?

De Stichting Basispoort maakt het gebruik van digitale leermiddelen in het primair onderwijs eenvoudiger door één eenvoudige en uniforme inlogprocedure. Ten behoeve van deze inlogprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. 

Wat is Basispoort?

De kern van de dienstverlening van Basispoort is dat in opdracht van de school aan leerkrachten en leerlingen toegang wordt verleend tot online educatief materiaal door middel van één uniforme inlogprocedure. In de Product- en Dienstenovereenkomst wordt deze dienst de Basispoortdienst genoemd. Dankzij deze Basispoortdienst hoeven leerlingen of leerkrachten niet voor iedere aanbieder van online educatief materiaal apart in te loggen met verschillende inloggegevens en –procedures.

De Basispoortdienst wordt door Basispoort geleverd aan de hand van de gegevens die door een school (vaak via een leerlingadministratiesysteem) aan Basispoort worden verstrekt. Wanneer een leerling of leerkracht op basis van deze gegevens inlogt via Basispoort, kan een aanbieder van leermiddelen vaststellen wie gebruik maakt van zijn online educatief materiaal. Daardoor kan een leermiddel bijvoorbeeld voor een leerkracht de leerresultaten van zijn leerlingen inzichtelijk maken.

Het is voor leerlingen en leerkrachten uitsluitend mogelijk om via de Basispoortdienst in te loggen op online educatief materiaal waarvoor licenties zijn geactiveerd. Een overzicht van geactiveerde licenties kan per groep worden geraadpleegd via het beheerscherm. Er worden vanuit Basispoort dus geen gegevens doorgegeven aan uitgevers waarmee een school geen klantrelatie heeft, omdat geen licenties zijn geactiveerd. De rol van Basispoort is bovendien beperkt tot het faciliteren van de inlogprocedure: er worden door Basispoort bijvoorbeeld geen leer- of toetsresultaten opgeslagen of uitgewisseld.

Educatieve uitgeverijen die thans participeren binnen Basispoort zijn lid van de brancheorganisatie GEU en conformeren zich aan het privacyreglement van de GEU.

Verantwoordelijkheid van de school

Basispoort heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een school in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden scholen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Basispoort is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een school. Daarbij zal Basispoort altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Het feit dat de school verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, brengt voor haar belangrijke verplichtingen met zich mee. Meer informatie hierover treft u op de websites van de PO-Raad en Kennisnet.

Bewerkersovereenkomst en beveiliging

In de Bewerkersovereenkomst van Basispoort wordt tussen scholen en Basispoort vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de Basispoortdienst. Graag wijzen wij u op het volgende:

  • Basispoort gebruikt de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’.
  • De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van de Product- en Dienstenovereenkomst die op het gebruik van de Basispoortdienst van toepassing is.
  • In onze Privacy Bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.
  • Basispoort treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Het gebruik van de inlogfunctionaliteit van de Basispoortdienst verloopt bijvoorbeeld via een beveiligde https-verbinding, waarbij gegevens worden versleuteld. In de bijlage met technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft u als school een overzicht welke beveiligingsmaatregelen Basispoort heeft getroffen.

Download hier de Product- en Dienstenovereenkomst, Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiter. Het Basispoort toegangsportaal en database worden gehost in Nederland in het serverpark van Microsoft Azure. Download hier de Microsoft Azure-voorwaarden die van toepassing zijn op datahosting van Basispoort. 

Kennisgeving, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten scholen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen en Basispoort. Betrokkenen kunnen via de school gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de school.

Verwerking van gegevens van ICT-coördinatoren van scholen

Voor de Basispoortdienst treedt Basispoort in opdracht van een school op als bewerker.

Basispoort verwerkt daarnaast persoonsgegevens van afgevaardigden (ICT-coördinatoren) van scholen voor relatiebeheer. Daardoor kan Basispoort deze afgevaardigden zelfstandig informeren over de ontwikkelingen van Basispoort, wijzigingen in dienstverlening, wijzigingen in dienstverleningsvoorwaarden en wijzigingen op de website van Basispoort. Deze verwerkingen zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer M1538319.

Gebruik van cookies

In het kader van de dienst waarvoor Basispoort wordt ingeschakeld, plaatst Basispoort uitsluitend zogenaamde ‘functionele cookies’ op de computer van de gebruiker. 
Hiervoor is op grond van de Telecommunicatiewet geen aanvullende toestemming vereist.

Alleen op de website http://info.basispoort.nl plaatst Basispoort cookies voor het gebruik van Google Analytics. Binnen de Basispoortdienst wordt hiervan geen gebruik gemaakt.

Vragen

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over de bescherming van persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met info@basispoort.nl. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2016 en is van kracht vanaf 1 november 2016.

Laatste Nieuws

Prowise GO nieuwe koppelpartner Basispoort Lees meer »
De Zaken van Zwijsen thuis beschikbaar Lees meer »
Thuis inloggen Lees meer »
Uitgeverij Blink in Basispoort Uitgeverij Blink in Basispoort Lees meer »
Software van Zwijsen en ThiemeMeulenhoff achter de thuis-inlog van Basispoort Nieuwe methodes beschikbaar voor de thuis-inlog Lees meer »